өдтэй бичиг

маш яаралтай албан бичиг, захидал, шувууны өд нааж илгээсэн бичиг