ӨГЦӨӨТӨН

Бусдад өр төлбөртэй хүн: өгцөөтөнг дуудах (өр төлбөртэй хүнийг дуудах).