ӨГЦӨӨТ

Өгцөө бүхий: өгцөөт этгээд (бусдад төлөх өр бүхий этгээд).