нэр өгүүлэхүүн
нэр үгээр илэрсэн өгүүлэхүүн гишүүн