ӨГЦӨӨ

Бусдад өгөх өр, өглөг: өгцөөтэй хүн (өртэй хүн), өгцөө авцаа [хоршоо] (бусдад өгөх дэлгэрэнгүй...

өгцөөтэй хүн өртэй хүн
өгцөө авцаа бусдад өгөх болон бусдаас авах зүйл