ӨГҮҮЛЭЛДЭХ

Харилцан ярих, хэлэлцэх: хүмүүс өгүүлэлдэх (хүмүүс хамтаар ярилцах) - Харьяат цэргүүд зэрэг дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д. Сүхбаатарын тухай дуртгалууд.

хүмүүс өгүүлэлдэх хүмүүс хамтаар ярилцах