ӨГҮҮЛЭЛТ

Үнэн бодит байдлыг батлах, магадлалыг илтгэх нь.