ӨГҮҮЛЭГЧ

Өгүүлэн хэлж буй хүн: өгүүлэгч этгээд (ярьж байгаа хүн).