ӨГҮҮЛЭЛ

1. Багахан хэмжээний зохиол: өмнөх өгүүлэл (ямар нэгэн зохиолын удиртгал, оршил), өгүүлэл дэлгэрэнгүй... (бага хэмжээний зохиол бичих) - Хүлээн авсан сүүлийн захидал дотроос хэсэгхэн өгүүллийг хуулан бичсүгэй. М.Розенфильд. Алмасын хавцал;


2. Судалгаа шинжилгээний явц, үр дүн зэргийн талаар бичсэн бага хэмжээний бүтээл: судалгааны өгүүлэл (эрдэм шинжилгээний бага дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Таагүй байдлаас болж гаргах үг, яриа: өгүүлэл гаргах (хэл ам гаргах) - Тэр хүн өгүүлэл гаргаад яана даа гэж дэлгэрэнгүй... С.Злобин. Салават баатар., үг өгүүлэл [хоршоо] (хэл ам).

өмнөх өгүүлэл ямар нэгэн зохиолын удиртгал, оршил
өгүүлэл бичих бага хэмжээний зохиол бичих
өгүүлэл гаргах хэл ам гаргах
судалгааны өгүүлэл эрдэм шинжилгээний бага хэмжээний зохиол
үг өгүүлэл хэл ам