ӨГҮҮЛЭГДЭХ

Хэлэгдэх, яригдах: зохиолд өгүүлэгдэх (зохиол бүтээлд бичигдэх).

тэр

тэр эмэгтэй тэнд байна.

Зочин 2019-03-18 20:41:52