өгөх оршихын тийн ялгал
/ хэл шинжлэл /
монгол хэлний нэр үгийн гуравдугаар тийн ялгал