ярьж өгөх
ямар нэгэн хэрэг явдлын тухай бусдад хэлэх