дуудаж өгөх
а. Хэлж туслах; б. Бусдад сонсогдохоор унших