барьж өгөх
салсан, зугтсан, нуугдсан хүн болон юмыг барьж хүргэх, илрүүлэх