мэдүүлэг өгөх
ялтан хэрэгтэн хийсэн хэргийнхээ тухай ярих