өгөх хүн гэдийх, авах хүн бөхийх
хүн бусдаас юм авахдаа дуртай, харин өгөхдөө дургүй байдаг гэсэн санаа