амь зуулга өгөх
хоол унд, эд хөрөнгө илүүчлэн амьдралд нь нэмэр болох