эм тан өгөх
эм олгох, эмийг бусдын мэдэлд шилжүүлэх