ӨВДҮҮЛЭХ

1. Биеийг зовуурьтай болгох;


2. Өвчин тусгах.