өв залгамжлах
эзэмших эрх бүхий хүн эд хөрөнгийг өмчлөн авах