а, ма-гүй
/ зүйр цэцэн үг /
а. Бичиг үсэг үл мэдэх; б. Яриа хөөрөөгүй, яриа муутай гэсэн санаа