ОЛИНОЙ
/ амьтан /

Эртний үлгэр домогт гардаг нэг зүйлийн гөрөөсний нэр.