ОЛИН

Нүд солир байдал: олин харах (солир нүдээр харах).