ойртохгүй байх
хэн нэгэнтэй дотносон нөхөрлөхгүй, ганцаар байх