ОЙРТГОХ

Улам ойр болгох: хананд ойртгох (хананд ойртуулах, дөхүүлэх), биедээ ойртгох (бие дэлгэрэнгүй...

хананд ойртгох хананд ойртуулах, дөхүүлэх
биедээ ойртгох бие рүүгээ татах
ойртгох холтгох хоорондын зайг улам ойр болон хол болгох