ОЙРОЛЦОО

1. Хоорондын орон зай хол бус - Жижиг дөрвөн гэр, түүний ойролцоо овоохой майхан хоёр харагдана.дэлгэрэнгүй... ойролцоо суух (хоорондоо ойр суух), гэрийн ойролцоо (гэрээс асар холгүй);


2. Юм үзэгдэл ямар нэгэн шинж байдлаараа өөр хоорондоо төсөөтэй, адилхан: ойролцоо үг (дуудлага өөр боловч үгийн сангийн утгаараа дэлгэрэнгүй...
3. Цаг хугацааны хувьд ойрхон, саявтар: ойролцоо ирэх (саявтар ирэх).

ойролцоо суух хоорондоо ойр суух
гэрийн ойролцоо гэрээс асар холгүй
ойролцоо үг дуудлага өөр боловч үгийн сангийн утгаараа бүрэн буюу заримдаг нийлэх үгс
ойролцоо хэмжигдэл оновчтой хэмжигдэлд ойртсон хэмжигдэл
ойролцоо насны хүн насны зөрөө тун бага
ойролцоо нуруутай өндөр намаараа адилавтар
ойролцоо ирэх саявтар ирэх