ОЙВОРГОН

1. Хөнгөн, хуумгай аашлах зантай: ойворгон загнах (хөнгөн хуумгай, бодлогогүй зан гаргах), дэлгэрэнгүй...


2. Зусар зулгуйч зан араншин: ойворгон хүн (зусардан бялдуучлах зан авиртай хүн);
3. Хөөрүү сагсуу.

ойворгон загнах хөнгөн хуумгай, бодлогогүй зан гаргах
ойворгон хандах хөнгөн хуумгай хандах
ойворгон хүн зусардан бялдуучлах зан авиртай хүн