ОВС II

овс овс (овгор зүйлийн байн байн хөдлөх нь), овс овс хийх (оволзон хөдлөх) - дэлгэрэнгүй...

овс овс овгор зүйлийн байн байн хөдлөх нь
овс овс хийх оволзон хөдлөх
Ижил үг:

ОВС I