ОВСГООГҮЙ

Овсгоо байхгүй, арга самбаагүй: амьдралын овсгоогүй (амьдралаа аваад явах ухаан муутай).