овоо нааштай хандах
эерэг байдлаар сэтгэл тавьж хүнд хандах