гэрийн бүрээс салхинд оволзох
гэрийн бүрээс салхинд овос овос хөдлөх