ОБЛИГАЦ
/ хуучирсан /

Тодорхой ‎‎хэмж‎э‎‎эний мөнгөн хөрөнгө оруулж, заасан хугацаанд хүүт‎‎эй нь эргүүлж төлөх дэлгэрэнгүй...

улсын зээллэгийн облигац улсын зээллэгийн тэмдэгт
облигацын дугаар хүүтэй төлөх нөхцөл бүхий үнэт цаасны дугаар
облигацаар хожих заасан хугацаанд хүүтэй төлөх ёстой үнэт цаасаар ямар нэгэн зүйлийг хожиж авах