облигацын дугаар
хүүтэй төлөх нөхцөл бүхий үнэт цаасны дугаар