бөөрөнхий араг
аргал түүхэд зориулж, бургасаар матаж хийсэн бөөрөнхий сав