нарийхан гол
голын эрэг хоорондын зай ойрхон горхи