анч амьтан
гаршуулан тэжээж, ан агнахад сургасан амьтан