АОРТ

Зүрхний зүүн ховдлоос гараад улаан хоолой, цээж, хэвлийн хөндийг дагаж, ууц хүртэл үргэлжлэх том судас; гол