НАЙГУУР

Итгэл: найгуур сайтай (итгэн найдаж болохоор, итгэлтэй).