НАДАР

1. Хэмжээ том, хүнд байдал: надар ачаа (овор ихтэй ачаа);


2. Хойно хойноосоо цуварсан нь: надар садар [хоршоо] (а. Овор ихтэй зүйл; б. Хойно хойноосоо цуварч байгаа нь), надар садар дэлгэрэнгүй... (хойно хойноосоо цувран ирэх).

надар ачаа овор ихтэй ачаа
надар садар а. Овор ихтэй зүйл; б. Хойно хойноосоо цуварч байгаа нь
надар садар ирэх хойно хойноосоо цувран ирэх