НАЖИД

Ажил явдалд тохиолдох зовлон бэрхшээл: нажид болох (зовлон болох), нажид тохиолдох дэлгэрэнгүй...

нажид болох зовлон болох
нажид тохиолдох бэрхшээл тохиолдох
наждаа үзэх үйлээ үзэх
наждаа эдлэх үйл лайгаа эдлэх, үйлээ үзэх