НАДАД

1. Нэгдүгээр биеийн төлөөний үг, өгөх оршихын тийн ялгалын хэлбэр: надад бий (өөрт байгаа), дэлгэрэнгүй...


2. Гарах, үйлдэх, хамтрах, чиглэхийн тийн ялгалаар хувирах нэгдүгээр биеийн төлөөний үгийн үндэс - Уур хилэнгийнхээ шарыг надаар тайлж сэтгэл нь дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд.