НАГУЙ

Нэлээд, зүгээр: нагуй сайн эр (нэлээд сайн эр).