НАГТАХ

Наалдангир болж зууралдах: гурил тагнайд нагтах (гурил тагнайд наалдаж зууралдах), наалдах дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (зууралдан салахгүй байх).

гурил тагнайд нагтах гурил тагнайд наалдаж зууралдах
наалдах нагтах зууралдан салахгүй байх