тоглоом наадам
а. Бие биесээ явуулж тоглоом наргиа болох нь б. Тоглон наадах зүйл