а үсгийн ацаг мэдэхгүй, арав хүртэл тоо мэдэхгүй
/ зүйр цэцэн үг /
үсэг бичиг мэдэхгүй, бичиг үсгийн боловсрол эзэмшээгүй гэсэн санаа