мордохын үедээ чихээ хатгана
ажил хийх бэлтгэлгүй гэсэн санаа