МОРИРХОГ

1. Олон морьтой: морирхог сүрэг (морь олонтой адуун сүрэг);


2. Морь сайтай: морирхог хүн (морь сайтайгаараа бардамнан бахархах хүн);
3. Морьтой төстэй.

морирхог сүрэг морь олонтой адуун сүрэг
морирхог хүн морь сайтайгаараа бардамнан бахархах хүн