МОРЧГОР

Үл таашаасан байдал нүүр царайд нь тодрон илрэх нь.