МОРИРХОХ

1. Олон, сайн морьтойгоороо бахархах: морирхох дуртай (сайн, олон морьтойгоороо бахархан бардамнах дэлгэрэнгүй...


2. Морь унасандаа омгорхон бардамнах.