үгсийг ангилах
үгийг утга, гарал, хэрэглээ зэргээр нь хуваан үзэх